Onze visie op jeugdhulp

Een kind hoort in principe thuis. Kinderen hebben er recht op dat we alles op alles zetten om te zorgen dat de draagkracht en draaglast van de ouders weer in balans komen, zodat het thuis terug ‘goed genoeg’ is voor het kind.

Problemen en tegenslagen horen bij het leven. Niet alle problemen zijn oplosbaar en niet alle tegenslagen zijn te voorkomen. Je kan er wel mee leren omgaan. Meestal weten mensen hier met eigen creativiteit en steun uit de omgeving goed mee om te gaan. Kinderen en jongeren in de jeugdhulp laten in hun ontwikkeling veel ‘normale problemen’ zien. Het zijn in die zin niet echt problemen, maar normaal gedrag en normale emoties. Dergelijk gedrag of emoties komen vaak voor in bepaalde ontwikkelingsfasen. De beste ‘behandeling’ is dan gewoon opvoeden . Kinderen en jongeren staan in zo’n fase voor de opgave om hun gedrag of emoties de baas te worden. Het gedrag van opvoeders in de omgeving is daarbij sterk medebepalend. De insteek daarbij is situaties niet te problematiseren, maar juist te normaliseren. Soms loopt het echter vast, waardoor er een situatie ontstaat waarin kinderen niet meer goed kunnen opgroeien en is professionele hulp nodig. Deze hulp vindt bij voorkeur in de eigen leefomgeving plaats.

Bij het bepalen of specialistische jeugd- en opvoedhulp nodig is, staat niet zozeer de problematiek van het kind voorop, maar in hoeverre de verhouding draagkracht en draaglast in het gezin in balans is. Een kind met een complexe problematiek hoeft niet per definitie door specialistische hulp geholpen te worden als de ouders goed weten hoe ze met het kind kunnen omgaan. Andersom hoeft er met een kind niet zoveel aan de hand te zijn en kan de situatie thuis toch vragen om hulp, of onveilig zijn.

We houden rekening met het feit dat sommige kinderen moeilijker op te voeden zijn dan andere, dat niet alle ouders voldoende opvoedingsvaardigheden hebben verworven en dat de sociale en materiële condities waarin kinderen, jongeren en gezinnen soms leven, voor grote uitdagingen kunnen zorgen, waardoor het stressniveau alsmaar oploopt.

Heel wat maatschappelijke problemen zijn zeer bepalend voor de opvoedingscontext van jongeren en gezinnen en niet te verhelpen door hulpverlening alleen, denken we maar aan bv. chronische armoede. De jeugdhulp kan niet alle problemen oplossen en tegenslagen vermijden. Wat jeugdhulp kan doen, is met een brede blik op zoek gaan naar steun die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren ondanks alle problemen toch goed opgroeien en een menswaardig leven leiden. En ook als de jeugdhulp wél een ‘oplossing’ kan bieden, is het van belang om kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving zodanig te versterken dat het resultaat duurzaam is en de kans op terugval kleiner wordt.